Hướng Dẫn Gộp Nhiều File Excel Thành Một File Duy Nhất

Gộp Nhiều File Excel Thành Một File Bằng VBA.

Đầu tiên, chúng ta tạo 3 file đặt cùng nằm trên 1 folder như hình dưới:

Ba file gốc ban đầu

Trong thư mục bên trên chúng tôi tạo:  File 1 có 5 sheet. File 2 có 2 sheet và file 3 có 1 sheet.

Sau khi có file chúng ta sẽ tạo 1 file excel hoàn toàn mới . Vào Developer > Visual Basic. Xuất hiện cửa sổ Microsoft Visual Basic for applications. Nhấp vào Insert > Module và sao chép đoạn mã dưới đây vào Module:

Hoặc nhấn ALT + F11 để mở cửa sổ lập trình và nhấp vào Insert > Module và sao chép đoạn mã dưới đây vào Module:

Sub copy()
Path = “C:\Users\HP\Desktop\Gop file excel\”
Filename = Dir(Path & “*.xls*”)
Do While Filename <> “”
Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
Sheet.Copy after:=ThisWorkbook.Sheets(1)
Next
Workbooks(Filename).Close
Filename = Dir()
Loop
End Sub

Đoạn code VBA được copy vào

  • Chú ý: Ngay chổ Path = “” : Bên trong dấu ngoặc là đường dẫn của thư mục chứa các file bạn lưu. Và nhớ thêm dấu gạch “\” sau cùng đường dẫn để nó hiểu là 1 folder nhé.

Cuối cùng nhấn Run hoặc F5 để chạy mã. Tất cả trang tính sẽ được hợp nhất vào 1 file lớn duy nhất.

Bạn có thể thấy là tất cả các sheet của 3 file đã được gộp vào 1 file mới tạo.

Các sheet được gộp thành công

Có thể thấy rằng các sheet có tên sheet 1 và sheet 1 (2) để phân biệt nó chỉ là trùng tên lúc tạo tên sheet chứ dữ liệu hoàn toàn không đổi.

Gộp nhiều file thành 1 file gif

Tạo Shapes Để Chạy Code VBA

Tạo 1 Shapes để chạy VBA như sau:

Tạo shapes gộp file gif

Cuối cùng chúng ta muốn chạy Shapes vừa tạo đẹp hơn thì xoá hết các sheet chỉ để lại sheet tạo Shapes của mình. Lưu ý lưu file (book2) dưới dạng Excel Macro-Enabled Workbook. 

Chạy shapes từ đầu đẹp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.